PIRABENE tbl flm 20x1200 mg (blis.PVC/Al)

Kód výrobku: 121345
Chronické zmeny duševnej výkonnosti, podmienené organickými poruchami mozgu, ako je napr.

Viac informácií

Produkt nie je možné zakúpiť online na slovenskom trhu.

Odporúčané alternatívne produkty

Podrobné informácie

PIRABENE tbl flm 20x1200 mg (blis.PVC/Al)

Chronické zmeny duševnej výkonnosti, podmienené organickými poruchami mozgu, ako je napr. zhoršená koncentrácia, pamäť, rýchla unaviteľnosť a pod. V rámci celkovej liečby pri stavoch po bezvedomí, ktoré sú spôsobené postihnutím mozgového tkaniva, napr. pri poranení alebo operácii mozgu, po cievnej mozgovej príhode, pri svalových kŕčoch ako následku mozgovej hypoxie (nedostatku kyslíka), pri závratoch, pri liečbe abstinenčných príznakov alkoholizmu, najmä pri delíriu tremens a ako podpora učenia a pamäťových funkcií pri vývojovej dyslexii (poruchy čítania). Viac na adcc.sk

<p>Príloha
č. 3 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2019/04678-Z1B</p>
<p>

</p>

Písomná informácia pre používateľa

Pirabene 800 mg

Pirabene 1200 mg

filmom obalené tablety

piracetam

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

  Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

  Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

  Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

  Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Pirabene a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Pirabene

3. Ako užívať Pirabene

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Pirabene

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Pirabene a na čo sa používa

Piracetam, liečivo v lieku Pirabene, priamym účinkom priaznivo ovplyvňuje funkciu mozgových buniek v oblasti učenia a pamäti, bdelosti a vedomia ako u zdravých ľudí, tak aj u chorých, ktorí majú funkčné poruchy mozgu. Bežne nevyvoláva sedáciu (útlm).

Pirabene sa používa pri stavoch po bezvedomí, ktoré sú spôsobené postihnutím mozgového tkaniva, napr. pri poranení alebo operácii mozgu, po cievnej mozgovej príhode, pri svalových kŕčoch ako následku mozgovej hypoxie (nedostatku kyslíka), pri závratoch, pri liečbe abstinenčných príznakov alkoholizmu, najmä pri delíriu tremens a ako podpora učenia a pamäťových funkcií pri vývojovej dyslexii (poruchy čítania).

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Pirabene

Neužívajte Pirabene

- ak ste alergický na piracetam alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

- ak máte krvácanie do mozgu.

- ak máte koncové štádium ochorenia obličiek.

- ak máte vzácne dedičné ochorenie mozgu - Huntingtonovu chorobu.

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Pirabene, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika

- ak máte poruchu funkcie obličiek, pred začiatkom liečby sa porozprávajte s lekárom. V prípade potreby budete užívať zníženú dávku.

- ak máte poruchu zrážavosti krvi, žalúdočné a dvanástnikové vredy, ak ste prekonali mozgovú príhodu, užívate antikoagulanciá alebo antiagreganciá (lieky zabraňujúce vzniku krvných zrazenín v cievach), vrátane nízkych dávok kyseliny acetylsalicylovej alebo musíte absolvovať operáciu, či rozsiahlejší zubný zákrok.

Iné lieky a Pirabene

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

  Zaznamenal sa prípad vzájomného ovplyvňovania účinku piracetamu a účinku súbežne podávaného lieku s hormónmi štítnej žľazy (T3 a T4), pri ktorom sa pozorovali príznaky zmätenosti, podráždenia a poruchy spánku.

  Súbežné užívanie antikoagulancia (liek proti zrážaniu krvi) acenokumarolu viedlo k zosilneniu účinku tohto lieku zabraňujúcemu zrážaniu krvi.

Pirabene a jedlo a nápoje

Pirabene sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Pirabene sa má užívať počas tehotenstva iba v nevyhnutných prípadoch. Pirabene sa vylučuje do materského mlieka u ľudí. Pirabene sa preto nemá užívať počas dojčenia alebo sa má dojčenie počas liečby liekom Pirabene prerušiť.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Vzhľadom na vedľajšie účinky, ktoré sa pozorovali po podaní lieku, nemožno vylúčiť možnosť ovplyvnenia schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje a túto skutočnosť je potrebné zohľadniť.

3. Ako užívať Pirabene

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

O dávkovaní lieku Pirabene a dĺžke liečby rozhoduje lekár.

Ako a kedy máte Pirabene užívať

Uvedené pokyny platia iba v prípade, že vám váš lekár nedal iné pokyny o užívaní lieku. V takomto prípade užívajte liek presne podľa pokynov lekára.

Zvyčajná dávka pre dospelých je 2,4 g piracetamu denne, t. j. 3-krát denne 1 filmom obalená tableta Pirabene 800 mg alebo 2-krát denne 1 filmom obalená tableta Pirabene 1 200 mg. Dávku možno zvýšiť až na 4,8 g piracetamu denne, rozdelenú na 2 – 3 jednotlivé dávky.

Dávkovanie u detí stanovuje lekár individuálne. Počas dlhodobej liečby nemá byť dávka nižšia ako 1,2 g piracetamu denne, rozdelená do 2 – 3 dávok, t.j. 3-krát denne 1/2 tablety Pirabene 800 mg alebo 2-krát denne 1/2 tablety Pirabene 1 200 mg.

Dĺžka užívania je zvyčajne niekoľko týždňov až mesiacov.

Pirabene sa užíva s dostatočným množstvom tekutiny (1/2 – 1 pohár) pred jedlom alebo počas jedla, filmom obalená tableta sa môže aj rozpoliť.

Pirabene nie je vhodné užívať večer neskôr ako 2 hodiny pred spaním.

Ak máte ochorenie obličiek, môžete liek používať len na odporúčanie lekára a lekár vám môže predpísať inú dávku.

Ak užijete viac Pirabene, ako máte

Ak si myslíte, že ste užili vyššiu dávku lieku ako ste mali, informujte svojho lekára alebo lekárnika, ktorý rozhodne v prípade potreby o ďalších opatreniach.

Ak zabudnete užiť Pirabene

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Nasledovné vedľajšie účinky sa hlásili po užití lieku Pirabene. Častosť ich výskytu je určená nasledovne:

Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb)

(môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb)

Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb)

(môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb)

Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb)

(častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov)

Časté vedľajšie účinky:

  hyperkinéza (zvýšená pohyblivosť a mimovoľné pohyby)

  zvýšená hmotnosť

Menej časté vedľajšie účinky:

  asténia (slabosť)

Neznáme vedľajšie účinky:

  poruchy krvácania

  anafylaktoidná reakcia (reakcia podobná alergickej reakcii), precitlivenosť

  agitovanosť (chorobný nepokoj), úzkosť, zmätenosť, halucinácie

  ataxia (porucha koordinácie pohybov), poruchy rovnováhy, zhoršenie epilepsie, bolesť hlavy, insomnia (nespavosť)

  vertigo (závrat)

  bolesti brucha, bolesti v nadbrušku, hnačka, nevoľnosť, vracanie

  angioneurotický edém (opuch na rôznych miestach organizmu), dermatitída (zápal kože), svrbenie, žihľavka

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Pirabene

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Chráňte pred svetlom. Uchovávajte pri teplote 15 – 25 °C.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Pirabene obsahuje

  Liečivo je piracetam. 1 filmom obalená tableta obsahuje 800 mg, resp. 1 200 mg piracetamu.

  Ďalšie zložky sú:

Jadro tablety: kopovidón, sodná soľ kroskarmelózy, koloidný oxid kremičitý bezvodý, magnéziumstearát, mastenec.

Filmový obal tablety: oxid titaničitý (E171), makrogol 6000, hydroxypropylmetylcelulóza, polyakrylátová disperzia 30%, žltý oxid železitý (E172).

Ako vyzerá Pirabene a obsah balenia

PVC/Al – blister, papierová škatuľka.

Veľkosť balenia:

Pirabene 800 mg: 30, 50 a 100 filmom obalených tabliet.

Pirabene 1200 mg: 20 a 60 filmom obalených tabliet.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Teva B.V., Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Holandsko

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v auguste 2019.

<p>
  <p>

</p>

Informácie o produkte

Kód výrobku: 121345
Kód EAN: 4030096103886
Kód ŠUKL: 81599
ATC skupina: Piracetam

Príbalový leták

PIRABENE tbl flm 20x1200 mg (blis.PVC/Al)

Príbalovú informáciu k produktu PIRABENE tbl flm 20x1200 mg (blis.PVC/Al) zobrazíte alebo stiahnete tu: PIRABENE tbl flm 20x1200 mg (blis.PVC/Al).doc

Recenzie

PIRABENE tbl flm 20x1200 mg (blis.PVC/Al)

Diskusia

PIRABENE tbl flm 20x1200 mg (blis.PVC/Al)

Štítky

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

OK
Spracovávam