PHARMATEX vaginálne kapsuly cps vag (blis.) 18,9 mg 1x10 ks

Liek
Kód výrobku: 116936

PHARMATEX vaginálne kapsuly sú určené na lokálnu (miestnu) antikoncepciu.

Viac informácií

10,09 €

Skladom zajtra

V stredu 8. 4. odosielame, u vás vo štvrtok 9. 4.

V stredu 8. 4. odosielame, u vás vo štvrtok 9. 4.

Doprava už od 1,50 €, nad 30 € zadarmo

Pridajte ešte


Načítavam

Podrobné informácie

Podrobné informácie PHARMATEX vaginálne kapsuly cps vag (blis.) 18,9 mg 1x10 ks

PHARMATEX vaginálne kapsuly sú určené na lokálnu (miestnu) antikoncepciu.
Ich použitie sa odporúča pre všetky pohlavne aktívne ženy a predovšetkým v nasledujúcich prípadoch:
• dočasná alebo trvalá kontraindikácia perorálnej antikoncepcie;
• kontraindikácia pre použitie vnútromaternicového telieska alebo jeho neznášanlivosť;
• antikoncepcia v období po pôrode, počas dojčenia alebo potrate a v období pred menopauzou;
• antikoncepcia pri príležitostnom pohlavnom styku.
• počas perorálnej kontracepcie v prípade, že si žena zabudla vziať antikoncepčnú tabletu (do konca cyklu treba používať obe antikoncepčné metódy);
• môže sa používať v kombinácii s lokálnou antikoncepciou vnútromaternicovým telieskom (zvlášť počas simultánnej liečby s nesteroidnými antireumatikami). Viac na adcc.sk

Registrovaný liečivý prípravok, pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

<p>

</p>

Písomná informácia pre používateľku

PHARMATEX vaginálne kapsuly

18,9 mg

benzalkóniumchlorid

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

  Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

  Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

  Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

  Čo je PHARMATEX vaginálne kapsuly a na čo sa používa

  Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete PHARMATEX vaginálne kapsuly

  Ako používať PHARMATEX vaginálne kapsuly

  Možné vedľajšie účinky

  Ako uchovávať PHARMATEX vaginálne kapsuly

  Obsah balenia a ďalšie informácie

  Čo je PHARMATEX vaginálne kapsuly a na čo sa používa

PHARMATEX vaginálne kapsuly je lokálna (miestna) antikoncepcia so spermicídnym účinkom (ničiacim oplodňovaciu schopnosť spermií) a antiseptickým účinkom (pôsobiacim na niektorých pôvodcov infekčných chorôb, ktoré sa prenášajú pohlavným stykom).

PHARMATEX vaginálne kapsuly začne účinkovať 5 minút po zavedení do pošvy a od tohto okamihu poskytuje antikoncepčnú ochranu minimálne počas 4 hodín.

PHARMATEX vaginálne kapsuly sú určené na lokálnu (miestnu) antikoncepciu.

Ich použitie sa odporúča pre všetky pohlavne aktívne ženy a predovšetkým v nasledujúcich prípadoch:

  ak sa nesmie použiť dočasná alebo trvalá perorálna antikoncepcia;

  nemožnosť použitia vnútromaternicového telieska alebo jeho neznášanlivosť;

  antikoncepcia v období po pôrode, počas dojčenia alebo po potrate a v období pred menopauzou;

  antikoncepcia pri príležitostnom pohlavnom styku;

  počas užívania perorálnej (užívanej ústami) antikoncepcie v prípade, že si žena zabudla vziať antikoncepčnú tabletu (do konca cyklu treba používať obe antikoncepčné metódy);

  môže sa používať v kombinácii s lokálnou antikoncepciou vnútromaternicovým telieskom (zvlášť počas súčasnej liečby s nesteroidnými antireumatikami).

  Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete PHARMATEX vaginálne kapsuly

Nepoužívajte PHARMATEX vaginálne kapsuly

  ak ste alergická na benzalkóniumchlorid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

  ak používate iné vaginálne podávané lieky,

  ak použijete mydlo.

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať PHARMATEX vaginálne kapsuly, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.PHARMATEX.

Je nevyhnutné dodržiavať nasledovné pokyny:

  PHARMATEX vaginálne kapsuly sa musí používať systematicky pred každým stykom bez ohľadu na fázu menštruačného cyklu.

  Pred stykom sa musí vyhýbať umývaniu alebo výplachom vagíny mydlom, lebo voda s mydlom i v stopových množstvách ničí liečivo. Vykonať možno iba vonkajšiu hygienu čistou vodou.

  V prípade poranenia genitálií sa musí používanie PHARMATEXU vaginálne kapsuly prerušiť vzhľadom na obsah benzalkóniumchloridu.

  Antikoncepcia PHARMATEXOM vaginálne kapsuly sa musí prerušiť, ak je nevyhnutná liečba inými vaginálnymi liekmi.

  Pri zistení akýchkoľvek príznakov ochorenia pohlavných ciest (pocit pálenia v pošve, výtok) používanie PHARMATEXU vaginálne kapsuly okamžite prerušte a kontaktujte lekára.

  PHARMATEX vaginálne kapsuly sa môže používať súčasne s kondómom.

Iné lieky a PHARMATEX vaginálne kapsuly

Ak teraz používate alebo ste v poslednom čase používali, či práve budete používať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Súčasne s touto antikoncepciou sa nesmie používať žiaden iný vaginálny liek, lebo akékoľvek lokálne (vaginálne) podávané liečivá môžu inaktivovať spermicídne účinky PHARMATEXU vaginálne kapsuly. Ak používate iný vaginálny liek, musíte ho prestať používať skôr, ako začnete antikoncepciu s PHARMATEXOM vaginálne kapsuly.

Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete používať tento liek.

PHARMATEX vaginálne kapsuly sa môžu používať počas tehotenstva a aj počas dojčenia.

  Ako používať PHARMATEX vaginálne kapsuly

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istá, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Pred každým pohlavným stykom použite novú vaginálnu kapsulu bez ohľadu na obdobie cyklu.

  Vyberte vaginálnu kapsulu z ochranného obalu.

  Asi 5 minút pred pohlavným stykom zasuňte ukazovákom vaginálnu kapsulu čo najhlbšie do pošvy (najvhodnejšou polohou pre správne zavedenie vaginálnej kapsuly je poloha ležmo) a počkajte, kým sa rozpustí. Antikoncepčná ochrana trvá minimálne 4 hodiny.

  Pri opakovanom pohlavnom styku zaveďte novú vaginálnu kapsulu.

Spermicídny účinok tohto lieku sa stráca pri akomkoľvek kontakte s mydlom:

  Hygiena vonkajších pohlavných orgánov po pohlavnom styku je možná iba bez použitia mydla. Musíte zabrániť kontaktu mydla s vagínou, a to ako pred stykom, tak aj po ňom, lebo mydlo i v stopových množstvách ničí liečivo.

  S výplachom pošvy po pohlavnom styku je treba počkať najmenej 2 hodiny.

Používanie a súčasné podávanie iných vaginálnych liekov je zakázané z dôvodu možných interakcií.

  Z rovnakých dôvodov sa nesmú robiť výplachy pošvy pred pohlavným stykom.

  Ak vám zavedenie vaginálnej kapsuly do pošvy robí problémy, odporúčame pred jej zavedením navlhčiť vaginálnu kapsulu malým množstvom vody.

  Ak boli vaginálne kapsuly uložené na teplom mieste, dajte ich do chladničky. Po krátkom čase opäť získajú svoj pôvodný tvar bez poškodenia ich funkčnosti.

Pred použitím sa dôkladne oboznámte s princípom tohto typu antikoncepcie. PHARMATEX vaginálne kapsuly sa nemá používať bez oboznámenia sa s informáciami uvedenými v písomnej informácii pre používateľku.

Ak použijete viac PHARMATEXU vaginálne kapsuly, ako máte

Prípady predávkovania sú veľmi zriedkavé. Prejavy sú zhodné s príznakmi ako pri precitlivenosti (pozri časť 4). Pri predávkovaní alebo náhodnom požití dieťaťom sa poraďte s lekárom.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

  Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

PHARMATEX vaginálne kapsuly je veľmi dobre tolerovaný.

V prípade precitlivenosti sa môžu vyskytnúť alergie, ako napr. pálenie, sčervenanie, zvýšená dráždivosť a svrbenie.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

  Ako uchovávať PHARMATEX vaginálne kapsuly

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

  Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo PHARMATEX vaginálne kapsuly obsahuje

Liečivo je benzalkóniumchlorid. V 1 vaginálnej kapsule je 18,9 mg benzalkóniumchloridu.

Ďalšie zložky sú hyprolóza, tuhý tuk.

Ako vyzerá PHARMATEX vaginálne kapsuly a obsah balenia

Biela kapsula v tvare valčeka s kónickou hlavičkou.

Balenie PHARMATEX vaginálne kapsuly obsahuje 10 vaginálnych kapsúl.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Laboratoire INNOTECH INTERNATIONAL, 22 avenue Aristide Briand, 94110 Arcueil, Francúzsko

Innotera Chouzy, Chouzy sur Cisse, Francúzsko

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v novembri 2017.

Ostatné registrované liekové formy PHARMATEXu:

PHARMATEX vaginálne tablety

PHARMATEX vaginálny krém

PHARMATEX vaginálne tampóny

Informácie o produkte

Výrobca: Laboratoire Dermatologique ACM, Francie
Značka: PHARMATEX
Kód výrobku: 116936
Kód EAN: 3400970001088
kód ŠUKL: 12455
Držiteľ rozhodnutia: Laboratoire Dermatologique ACM, Francie

Oznámiť nežiaduce účinky

Príbalový leták

Príbalový leták PHARMATEX vaginálne kapsuly cps vag (blis.) 18,9 mg 1x10 ks

Príbalovú informáciu k produktu PHARMATEX vaginálne kapsuly cps vag (blis.) 18,9 mg 1x10 ks zobrazíte alebo stiahnete tu: PHARMATEX vaginálne kapsuly cps vag (blis.) 18,9 mg 1x10 ks.doc

Recenzie

Recenzie PHARMATEX vaginálne kapsuly cps vag (blis.) 18,9 mg 1x10 ks

Diskusia

Diskusia PHARMATEX vaginálne kapsuly cps vag (blis.) 18,9 mg 1x10 ks

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

SUKL

OK
Spracovávam