MEDIPYRIN 500 30 tabliet

Liek
Kód výrobku: 440167
100 %

Liek je určený na liečbu miernej až stredne silnej bolesti a na zníženie horúčky.

Viac informácií

2,49 €

Skladom zajtra

V stredu 15. 7. odosielame, u vás vo štvrtok 16. 7.

V stredu 15. 7. odosielame, u vás vo štvrtok 16. 7.

ZITENAX

Pridajte ešte


Načítavam

Podrobné informácie

Podrobné informácie MEDIPYRIN 500 30 tabliet

Liek je určený na liečbu miernej až stredne silnej bolesti a na zníženie horúčky. Liek nezhoršuje žalúdkové ťažkosti, nevyvoláva krvácanie, a preto ho môžu užívať aj chorí so žalúdkovými a dvanástnikovými vredmi, ktorí z týchto dôvodov nemôžu užívať lieky obsahujúce kyselinu acetylsalicylovú.

Liek sa užíva pri miernych a stredne silných bolestiach zubov, hlavy, bolestiach pri menštruácii a bolestiach pohybového ústrojenstva. Užíva sa pri horúčke, napríklad pri chrípkovom ochorení.

Použitie

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí:
U dospelých s telesnou hmotnosťou do 60 kg sa podáva 1 tableta, ktorá sa môže v prípade potreby zopakovať po 4-6 hodinách.
U dospelých s telesnou hmotnosťou nad 60 kg sa podáva 1-2 tablety zvyčajne každých 4-6 hodín pri rešpektovaní maximálnej dennej dávky 4 g paracetamolu. Maximálna jednorazová dávka 2 tablety sa nesmie prekročiť.

Deti vo veku 6-9 rokov: podáva sa jednotlivá dávka pol tablety, podľa potreby až 3x denne. Odstup medzi jednotlivými dávkami má byť 6 hodín.
Deti vo veku 9-12 rokov: podáva sa pol tablety až 1 tableta, podľa potreby 3x denne. Odstup medzi jednotlivými dávkami má byť 6 hodín.
Deti vo veku nad 12 rokov: podáva sa 1 tableta, podľa potreby 3-4x denne. Odstup medzi jednotlivými dávkami má byť 4-6 hodín.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek:
Je potrebné upraviť dávkovacie intervaly. Pri glomerulárnej filtrácii (GF) nad 50 ml/min nie je nutné dávku ani dávkovací interval upraviť. Pri GF 50-100 ml/min je možné podávať 500 mg každých 6 hodín a pri GF menšej ako 10 ml/min 500 mg každých 8 hodín. Paracetamol sa veľmi dobre eliminuje hemodialýzou.

Dĺžka liečby:
Liek sa môže užívať bez konzultácie s lekárom najdlhšie 7 dní, u detí najdlhšie 3 dni. Ak nedôjde do 3 dní k zníženiu horúčky a do 5 dní k ústupu bolesti alebo sa naopak ťažkosti zhoršia, je potrebné navštíviť lekára.

Spôsob použitia

Tableta sa má prehltnúť a zapiť dostatočným množstvom tekutiny. Užitie lieku pri jedle alebo bezprostredne po ňom znižuje výskyt žalúdočných ťažkostí. Je nutné dodržiavať odstupy medzi jednotlivými dávkami uvedené vyššie.

Upozornenie

Počas tehotenstva by paracetamol mal byť podávaný len krátkodobo a v odôvodnených prípadoch a podľa možností sa vyhnúť jeho užívaniu počas prvého trimestra.
Pri jednorazovom podaní paracetamolu dojčiacim matkám v odporúčaných dávkach nehrozí dojčatám žiadne nebezpečenstvo. Pri krátkodobej liečbe a súčasnom starostlivom sledovaní dojčaťa nie je nutné prerušiť dojčenie.
Vzhľadom k malej terapeutickej šírke paracetamolu u novorodencov je opakované podávanie počas dojčenia vhodné až 4 týždne po pôrode.
Liek nie je určený pre deti mladšie ako 6 rokov.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s ťažkým stupňom pečeňovej alebo obličkovej nedostatočnosti.
Neužívať súbežne ďalšie lieky obsahujúce paracetamol.
Počas liečby sa nemá konzumovať alkohol (riziko hepatotoxicity).
​Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Viac na adcc.sk

Registrovaný liečivý prípravok, pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

<p>

</p>

Písomná informácia pre používateľa

MEDIPYRIN® 500

paracetamol

tablety

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár, lekárnik alebo zdravotná sestra.

  Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

  Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

  Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.

  Ak sa do 3 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je MEDIPYRIN 500 a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete MEDIPYRIN 500

3. Ako užívať MEDIPYRIN 500

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať MEDIPYRIN 500

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je MEDIPYRIN 500 a na čo sa používa

Liek je určený na liečbu miernej až stredne silnej bolesti a na zníženie horúčky. Liek nezhoršuje žalúdkové ťažkosti, nevyvoláva krvácanie, a preto ho môžu užívať aj chorí so žalúdkovými a dvanástnikovými vredmi, ktorí z týchto dôvodov nemôžu užívať lieky obsahujúce kyselinu acetylsalicylovú.

Medipyrin 500 sa užíva pri miernych a stredne silných bolestiach zubov, hlavy, bolestiach pri menštruácii a bolestiach pohybového ústrojenstva. Užíva sa pri horúčke, napríklad pri chrípkovom ochorení.

Liek môžu užívať dospelí, mladiství, deti od 6 rokov a krátkodobo i dojčiace ženy.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete MEDIPYRIN 500

Neužívajte MEDIPYRIN 500

  ak ste alergický na paracetamol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

  ak máte ťažkú poruchu obličiek,

  ak máte akútnu žltačku alebo ťažkú poruchu pečene.

Upozornenia a opatrenia

  Vzhľadom na vysoký obsah účinnej látky liek nie je určený pre deti mladšie ako 6 rokov.

  V tehotenstve nie je vhodné užívať paracetamol dlhodobo a je potrebné poradiť sa s lekárom.

Iné lieky a MEDIPYRIN 500

Účinky Medipyrinu 500 a iných súbežne užívaných liekov sa môžu navzájom ovplyvňovať.

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky a to na lekársky predpis alebo bez neho, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Medipyrin 500 môže zosilniť nežiaduce účinky niektorých liekov ovplyvňujúcich činnosť pečene (lieky proti epilepsii, alkohol).

MEDIPYRIN 500 a jedlo a nápoje

Tablety je potrebné zapiť dostatočným množstvom tekutiny.

Počas liečby nepožívajte alkohol.

Tehotenstvo a dojčenie

Skôr ako začnete užívať tento liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Tento liek by nemal ovplyvniť vašu schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.

3. Ako užívať MEDIPYRIN 500

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Ak lekár neurčí inak, dospelí a mladiství nad 15 rokov zvyčajne užívajú 1-2 tablety každých 4-6 hodín. Maximálna denná dávka 8 tabliet sa nesmie prekročiť.

Počas liečby nepite alkoholické nápoje a neužívajte súčasne iné lieky s obsahom paracetamolu. Na zmiernenie bolestí neužívajte liek dlhšie ako 10 dní. Ak teplota u detí školského veku trvá dlhšie ako 3 dni, je potrebné navštíviť lekára.

Použitie u detí a dospievajúcich

Maximálna hmotnosť

Jednotlivá dávka

Denná dávka

22-30 kg

6-9 rokov

1/2 tablety

1,5 tablety

30-40 kg

do 12 rokov

1/2-1 tableta

3 tablety

nad 40 kg

nad 12 rokov

1 tableta

4 tablety

Ak užijete viac MEDIPYRIN 500, ako máte

Po predávkovaní liekom Medipyrin 500 môže dôjsť k ťažkému poškodeniu pečene. Predávkovanie sa prejavuje vracaním, nechutenstvom, potením a bledosťou. Pri predávkovaní alebo náhodnom užití lieku dieťaťom sa poraďte s lekárom.

Ak zabudnete užiť MEDIPYRIN 500

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Liek sa obyčajne dobre znáša, zriedkavo sa však môžu vyskytnúť nevoľnosť a vracanie. Výnimočne, najmä po dlhodobom podávaní sa môže vyskytnúť poškodenie pečene. U precitlivených osôb sa môžu objaviť alergické prejavy ako začervenanie, svrbenie kože a vyrážka. Veľmi zriedkavo boli hlásené prípady závažných kožných reakcií.

Pri prípadnom výskyte vedľajších účinkov alebo iných nezvyčajných reakcií sa o ďalšom užívaní lieku poraďte s lekárom.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať MEDIPYRIN 500

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na blistri a škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Uchovávajte v suchu pri teplote od 15 do 25°C, chráňte pred svetlom.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo MEDIPYRIN 500 obsahuje

  Liečivo je paracetamol. Každá tableta obsahuje 500 mg paracetamolu.

  Ďalšie zložky sú: kukuričný škrob, povidón K 25, mikrokryštalická celulóza, magnéziumstearát.

Ako vyzerá MEDIPYRIN 500 a obsah balenia

MEDIPYRIN 500 sú biele až slabo žlté mramorovité tablety s deliacou ryhou.

MEDIPYRIN 500 je dostupný v blistroch v škatuľke s 10, 30, 40 alebo 50 tabletami.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Česká republika

Výrobca:

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Česká republika

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 08/2014.

<p>
  <p>

</p>

Informácie o produkte

Výrobca: GLENMARK PHARMACEUTICALS s.r.o.
Značka: GLENMARK
Kód výrobku: 440167
Kód EAN: 8595112610442
Kód ŠUKL: 0446B
ATC skupina: Paracetamol
Držiteľ rozhodnutia: GLENMARK PHARMACEUTICALS s.r.o.

Oznámiť nežiaduce účinky

Príbalový leták

Príbalový leták MEDIPYRIN 500 30 tabliet

Príbalovú informáciu k produktu MEDIPYRIN 500 30 tabliet zobrazíte alebo stiahnete tu: MEDIPYRIN 500 30 tabliet.doc

Recenzie (1)

Recenzie MEDIPYRIN 500 30 tabliet

Recenzie od 1 užívateľa s celkovým hodnotením 100 %.

Pridať recenziu produktu

100 %

vždy zabera pri teplote aj od bolesti super

Diskusia

Diskusia MEDIPYRIN 500 30 tabliet

Skúsenosti používateľov

100 % 27/04/2018

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

SUKL

OK
Spracovávam