Faryngal 5 mg/1 mg 24 lisovaných pastiliek

Liek
Kód výrobku: 439996

Lisované pastilky majú miestny účinok v ústnej dutine a v hltane.

Viac informácií

6,99 €

Skladom zajtra

Pozajtra odosielame, u vás v piatok 20. 9.

Pozajtra odosielame, u vás v piatok 20. 9.

Doprava už od 1,50 €, nad 30 € zadarmo

Pridajte ešte


Načítavam

Podrobné informácie

Podrobné informácie Faryngal 5 mg/1 mg 24 lisovaných pastiliek

Lisované pastilky majú miestny účinok v ústnej dutine a v hltane.

<p>

</p>

Písomná informácia pre používateľa

Faryngal 5 mg/1 mg lisované pastilky

Chlórhexidíniumchlorid/lidokaíniumchlorid

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

  Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

  Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

  Ak sa do 3 až 4 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1. Čo je Faryngal a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Faryngal

3. Ako používať Faryngal

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Faryngal

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Faryngal na čo sa používa

Faryngal sú lisované pastilky, ktoré majú miestny účinok v ústnej dutine a v hltane.

Faryngal lisované pastilky obsahujú antiseptikum (dezifenkčnú látku), chlórhexidíniumchlorid, a miestne anestetikum (látku proti bolesti), lidokaíniumchlorid, ktoré spolu pôsobia proti infekcii a bolesti.

Faryngal sa používa:

  pri bolestiach hrdla a ochoreniach hltana a ústnej dutiny, ako je zápal ďasien, zápal slizníc v ústach, zápal hltana a afty.

Ak sa do 3 až 4 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Faryngal

Neužívajte Faryngal lisované pastilky

  ak ste alergický na chlórhexidíniumchlorid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

  ak ste alergický na lidokaíniumchlorid alebo iné amidové miestne anestetiká,

  nepodávajte deťom mladším ako 6 rokov.

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Faryngal, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

  Faryngal sa nesmie užívať dlhodobo, nepretržite alebo opakovane. Obmedzte jeho použitie len na čas potrebný k úľave od bolesti a podráždenia.

  V prípade bakteriálnej infekcie sprevádzanej horúčkou sa vyžaduje dodatočná liečba.

  V prípade nadmernej dávky (viac ako 20 pastiliek denne) existuje malé riziko zníženia kontroly nad prehĺtaním.

  Neužívajte tento liek, ak máte silnú alergickú predispozíciu (ste náchylný na alergické reakcie).

  Ak užívate iné lieky. Prečítajte si tiež časť „Iné lieky a Faryngal“.

Obráťte sa na svojho lekára, ak sa vás týka niektoré z vyššie uvedených upozornení alebo sa vás to týkalo v minulosti.

  Faryngal lisované pastilky neobsahuje cukor a preto je vhodný aj pre pacientov s cukrovkou.

Deti a dospievajúci

Faryngal lisované pastilky nesmú používať deti mladšie ako 6 rokov.

Iné lieky a Faryngal

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete používať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Neužívajte súbežne s inými antiseptikami (dezinfekčnými látkami).

a jedlo a nápoje

Nie sú potrebné žiadne zvláštne opatrenia.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Ak sa dodržiavajú osobitné upozornenia a opatrenia, Faryngal sa môže užívať počas tehotenstva a dojčenia. Informujte svojho ošetrujúceho lekára, že užívate Faryngal lisované pastilky.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Faryngal nemá žiaden alebo má zanedbateľný vplyv na vedenie vozidiel a obsluhu strojov.

lisované pastilky obsahuje sorbitol

Faryngal obsahuje sorbitol. Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku. Sorbitol môže mať mierny laxatívny („preháňavý“) účinok.

Energeticka hodnota sorbitolu 2,6 kcal/g.

lisované pastilky obsahuje aspartám

Faryngal obsahuje aspartám. Obsahuje zdroj fenylalanínu a môže byť škodlivý pre ľudí trpiacich fenylketonúriou.

3. Ako používať Faryngal

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Tento liek sa nesmie užívať dlhodobo. Ak sa príznaky vášho ochorenia zhoršia alebo nezlepšia do 3 až 4 dní, obráťte sa na svojho lekára.

Odporúčaná dávka je:

6 až 10 pastiliek denne. Pastilku nechajte pomaly rozpustiť v ústach každé 2-3 hodiny.

Deti staršie ako 6 rokov: 3 až 5 pastiliek denne. Pastilku nechajte pomaly rozpustiť v ústach každé 2-3 hodiny.

Ak užijete viac Faryngalu, ako máte

Tento liek je určený na miestne použitie, má sa však vziať do úvahy možnosť predávkovania omylom (vnútorným užitím tohto lieku) alebo neopatrnosťou, najmä u detí. Pri správnom užívaní je riziko predávkovania minimálne.

V prípade náhodného požitia veľkého množstva lieku okamžite kontaktujte vášho lekára alebo najbližšie pohotovostné oddelenie.

Ak zabudnete užiť Faryngal

Nie sú potrebné žiadne zvláštne opatrenia.

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak prestanete užívať Faryngal

Nie sú potrebné žiadne zvláštne opatrenia.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

  Zriedkavé: alergické reakcie na koži a sliznici (mukóznych membránach).

  Výnimočne sa môžu vyskytnúť porucha vnímania chuti, pocit pálenia na jazyku a závažné alergické reakcie (anafylaktické reakcie).

  Pri dlhodobom a nepretržitom užívaní sa môže vyskytnúť hnedé zafarbenie zubov. Avšak toto hnedé zafarbenie sa dá odstrániť.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Faryngal

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote do 25 ºC. Uchovávajte v pôvodnom obale.

Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a blistri po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Faryngal 5 mg/1 mg lisované pastilky obsahuje

  Liečivá sú chlórhexidíniumchlorid 5 mg a lidokaíniumchlorid 1 mg.

  Ďalšie zložky sú sorbitol, stearan horečnatý, aspartám, citrónová aróma 501050 AP0551, draselná soľ acesulfámu.

Ako vyzerá Faryngal 5 mg/1 mg lisované pastilky a obsah balenia

Faryngal 5 mg/1 mg lisované pastilky sú biele až takmer biele okrúhle pastilky s príchuťou citróna.

Faryngal je dostupný v škatuľke s obsahom 12, 24 alebo 36 lisovaných pastiliek v perforovanom blistri s jednotlivými dávkami.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1000 Ľubľana

Slovinsko

Výrobca:

Laboratoria QUALIPHAR N.V./S.A, Rijksweg 9, 2880 Bornem, Belgicko

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v 10/2016.

4

Informácie o produkte

Výrobca: Sandoz s.r.o.
Značka: SANDOZ
Kód výrobku: 439996
Kód EAN: 3838957035953
kód ŠUKL: 0704C
Držiteľ rozhodnutia: Sandoz s.r.o.

Registrovaný liečivý prípravok, pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

Lisované pastilky majú miestny účinok v ústnej dutine a v hltane.


Lisované pastilky obsahujú antiseptikum (dezifenkčnú látku), chlórhexidíniumchlorid, a miestne anestetikum (látku proti bolesti), lidokaíniumchlorid, ktoré spolu pôsobia proti infekcii a bolesti.


Faryngal sa používa pri bolestiach hrdla a ochoreniach hltana a ústnej dutiny, ako je zápal ďasien, zápal slizníc v ústach, zápal hltana a afty.

Použitie

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí: Odporúčaná dávka je 6 až 10 pastiliek denne s odstupom 2-3 hodiny.

Deti staršie ako 6 rokov: Odporúčaná dávka je 3 až 5 pastiliek denne s odstupom 2-3 hodiny.

Spôsob použitia

Pastilku nechajte pomaly rozpustiť v ústach.

Upozornenie

Deti mladšie ako 6 rokov.
Liek je určený  na symptomatickú liečbu a nemá sa užívať dlhodobo. Ak nedôjde k zlepšeniu v priebehu 3 až 4 dní liečby, odporúča sa navštíviť lekára.

Viac na adcc.sk


Oznámiť nežiaduce účinky

Recenzie

Recenzie Faryngal 5 mg/1 mg 24 lisovaných pastiliek

Diskusia

Diskusia Faryngal 5 mg/1 mg 24 lisovaných pastiliek

Príbalový leták

Príbalový leták Faryngal 5 mg/1 mg 24 lisovaných pastiliek

Príbalovú informáciu k produktu Faryngal 5 mg/1 mg 24 lisovaných pastiliek zobrazíte alebo stiahnete tu: Faryngal 5 mg/1 mg 24 lisovaných pastiliek.doc

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

SUKL

OK
Spracovávam