CLARITINE 10 mg tbl 1x7 ks

Liek
Kód výrobku: 122532
Liek obsahuje liečivo loratadín, ktoré patrí do skupiny liekov nazývanej „antihistaminiká“.

Viac informácií

4,39

Skladom už iba 3 - 5 kusy

Dnes odosielame, zajtra u vás.

Dnes odosielame, zajtra u vás.

Doprava už od 1 €, nad 15 € zadarmo

Pridajte ešte


Načítavam

Podrobné informácie

Podrobné informácie CLARITINE 10 mg tbl 1x7 ks

Liek obsahuje liečivo loratadín, ktoré patrí do skupiny liekov nazývanej „antihistaminiká“.
<p>

</p>

Písomná informácia pre používateľa

Claritine 10 mg

tablety

loratadín

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

  Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

  Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

  Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.

  Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1. Čo je Claritine a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Claritine

3. Ako užívať Claritine

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Claritine

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

 1. Čo je Claritine a na čo sa používa

Celý názov vášho lieku je Claritine 10 mg.

Čo je Claritine

Claritine tablety obsahujú liečivo loratadín, ktoré patrí do skupiny liekov nazývanej „antihistaminiká“.

Ako Claritine účinkuje

Claritine pomáha zmierňovať príznaky vašej alergie prostredníctvom zablokovania účinkov látky nazývanej „histamín“, ktorá sa tvorí v tele v prípade, že ste na niečo alergický.

Kedy sa má Claritine použiť

Claritine zmierňuje príznaky spojené s alergickou rinitídou (napr. senná nádcha), ako sú kýchanie, výtok z nosa alebo svrbenie nosa, a pálenie alebo svrbenie očí u dospelých a detí starších ako 2 roky s telesnou hmotnosťou viac ako 30 kg.

Claritine možno tiež použiť ako pomoc pri zmiernení príznakov žihľavky (svrbenie, začervenanie a počet a veľkosť vyrážok).

Účinok lieku Claritine pretrváva celý deň a pomôže vám vrátiť sa k vašim bežným denným aktivitám a spánku.

Ak sa necítite lepšie alebo ak sa cítite horšie, musíte sa porozprávať s lekárom.

 1. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Claritine
Neužívajte Claritine

  ak ste alergický (precitlivený) na loratadín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Claritine, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru ak:

  máte ochorenie pečene,

  ste objednaný na akékoľvek kožné testy na alergie. Neužívajte Claritine v priebehu dvoch dní pred týmito testami. Je to preto, že môže ovplyvniť výsledky testu.

Ak sa vás ktorékoľvek z vyššie uvedeného týka (alebo si nie ste istý), obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru predtým, ako začnete užívať Claritine.

Deti

Claritine 10 mg tablety nesmiete podávať deťom mladším ako 2 roky alebo deťom vo veku 2 až 12 rokov s telesnou hmotnosťou menej ako 30 kg. Pre deti vo veku 2 až 12 rokov s telesnou hmotnosťou menej ako 30 kg sú k dispozícií iné vhodnejšie formy.

Iné lieky a Claritine

Vedľajšie účinky Claritinu sa môžu zosilňovať, ak je užívaný spolu s liekmi, ktoré ovplyvňujú činnosť niektorých enzýmov zodpovedných za metabolizmus liekov v pečeni. V klinických skúšaniach nebolo pozorované žiadne zosilnenie vedľajších účinkov loratadínu s liekmi, ktoré ovplyvňujú činnosť týchto enzýmov.

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi, lekárnikovi alebo zdravotnej sestre. Týka sa to aj liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis.

Claritine a alkohol

Nepreukázalo sa, že by Claritine zosilňoval účinok alkoholických nápojov.

Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek. Ako preventívne opatrenie počas tehotenstva, užívanie Claritinu sa neodporúča. Ak dojčíte, Claritine nesmiete užívať. Loratadín sa vylučuje do materského mlieka.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

V klinických skúšaniach hodnotiacich schopnosť viesť vozidlá, nebolo u pacientov užívajúcich loratadín zaznamenané žiadne zhoršenie. V odporúčaných dávkach sa neočakáva, že Claritine bude spôsobovať ospalosť alebo poruchu pozornosti. Veľmi zriedkavo sa však u niektorých ľudí vyvinula ospalosť, ktorá môže ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.

Claritine obsahuje laktózu

Claritine obsahuje laktózu (mliečny cukor); preto ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.

 1. Ako užívať Claritine

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Deliaca ryha vám má iba pomôcť rozlomiť tabletu, ak máte problém prehltnúť ju celú.

Akú dávku užívať:

Dospelí a deti staršie ako 12 rokov:

Užívajte jednu tabletu jedenkrát denne s pohárom vody, s jedlom alebo bez jedla.

Deti vo veku 2 až 12 rokov dostávajú dávku podľa telesnej hmotnosti:

Telesná hmotnosť viac ako 30 kg:

Užívajte jednu tabletu jedenkrát denne s pohárom vody, s jedlom alebo bez jedla.

Telesná hmotnosť 30 kg alebo menej:

Claritine 10 mg tablety nesmiete podávať. Pre deti vo veku 2 až 12 rokov s telesnou hmotnosťou menej ako 30 kg sú k dispozícií iné vhodnejšie formy.

Claritine nesmiete podávať deťom mladším ako 2 roky.

Dospelí a deti so závažnými problémami s pečeňou:

Dospelí a deti s telesnou hmotnosťou viac ako 30 kg:

Užívajte jednu tabletu každý druhý deň s pohárom vody, s jedlom alebo bez jedla.

Pred užitím tohto lieku sa však porozprávajte so svojím lekárom, lekárnikom alebo zdravotnou sestrou.

Ak užijete viac lieku Claritine, ako máte

Ak užijete viac lieku Claritine ako máte, okamžite sa obráťte na svojho lekára alebo lekárnika.

Neočakávajú sa žiadne vážne problémy, môžete však mať bolesť hlavy, rýchly tlkot srdca alebo sa môžete cítiť ospalý.

Ak zabudnete užiť Claritine

  Ak zabudnete užiť dávku, užite ju čo najskôr ako si spomeniete, potom pokračujte v užívaní ako zvyčajne.

  Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnej sestry.

 1. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Najčastejšie hlásené vedľajšie účinky u dospelých a detí starších ako 12 rokov sú:

  ospalosť,

  bolesť hlavy,

  zvýšená chuť do jedla,

  ťažkosti so spánkom.

Najčastejšie hlásené vedľajšie účinky u detí vo veku 2 až 12 rokov sú:

  bolesť hlavy,

  nervozita,

  únava.

Nasledujúce veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb) boli tiež hlásené po uvedení lieku Claritine na trh:

  závažná alergická reakcia (vrátane opuchu),

  závrat,

  kŕč,

  rýchly alebo nepravidelný tlkot srdca,

  nevoľnosť (pocit na vracanie),

  sucho v ústach,

  tráviace ťažkosti,

  ťažkosti s pečeňou,

  vypadávanie vlasov,

  kožná vyrážka,

  únava.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

 1. Ako uchovávať Claritine

  Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

  Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

  Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na blistri po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

  Nepoužívajte tento liek, ak spozorujete akúkoľvek zmenu vzhľadu tabliet.

  Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

 1. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Claritine obsahuje

  Liečivo je loratadín. Každá tableta obsahuje 10 mg loratadínu.

  Ďalšie zložky sú monohydrát laktózy, kukuričný škrob a magnéziumstearát.

Ako vyzerá Claritine a obsah balenia

Tableta.

Biela až takmer biela oválna tableta, na jednej strane s bankou a miskou, poliacou ryhou a s číslom „10“.

Tablety Claritine sú dostupné v baleniach po 7, 10, 30 alebo 60 tabliet.

Balenia po 7 a 10 tabliet dostanete v lekárni aj bez lekárskeho predpisu. Balenia po 30 a 60 tabliet dostanete len na lekársky predpis.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Bayer, spol. s r.o.

Karadžičova 2

811 09 Bratislava

Slovenská republika

Výrobca:

SP Labo N.V.,

Industriepark 30,

B-2220 Heist-op-den-Berg,

Belgicko

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v januári 2017.

<p>
4</p>

Informácie o produkte

Výrobca: SCHERING GMBH UND CO. PRODUKTIONS KG, WEIMAR
Značka: CLARITINE
Kód výrobku: 122532
Kód EAN: 8584055000113
kód ŠUKL: 34706
Držiteľ rozhodnutia: SCHERING GMBH UND CO. PRODUKTIONS KG, WEIMAR

Registrovaný liečivý prípravok, pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

Liek obsahuje liečivo loratadín, ktoré patrí do skupiny liekov nazývanej „antihistaminiká“. Liek zmierňuje príznaky spojené s alergickou rinitídou (napríklad senná nádcha), ako sú kýchanie, výtok z nosa alebo svrbenie nosa a pálenie alebo svrbenie očí. Liek možno tiež použiť ako pomoc pri zmiernení príznakov žihľavky (svrbenie, začervenanie a počet a veľkosť vyrážok). Viac na adcc.sk


Oznámiť nežiaduce účinky

Recenzie

Recenzie CLARITINE 10 mg tbl 1x7 ks

Diskusia

Diskusia CLARITINE 10 mg tbl 1x7 ks

Príbalový leták

Príbalový leták CLARITINE 10 mg tbl 1x7 ks

Príbalovú informáciu k produktu CLARITINE 10 mg tbl 1x7 ks zobrazíte alebo stiahnete tu: CLARITINE 10 mg tbl 1x7 ks.doc

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

SUKL

OK
Spracovávam